ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 03/06/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังม้า ยกเลิกสอบราคาขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน (ดู:14)(วันที่:30/06/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทม.ตาคลี สอบราคาจ้าง จำนวน 1 โครงการ (ดู:12)(วันที่:30/06/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หัวหวาย สอบราคา 3 โครงการ (ดู:9)(วันที่:30/06/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบึงประดิษฐ์ (ดู:12)(วันที่:30/06/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ท่าตะโก สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมโรงฆ่าสัตว์ (ดู:8)(วันที่:30/06/2558)