ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31/03/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ( ครั้งที่ 2 ) (ดู:56)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมการดูแลเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ (ดู:45)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ (ดู:54)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังม้า สอบราคาโครงการก่อสร้งถนน คสล. (ดู:68)(วันที่:22/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ห้วยถั่วใต้ สอบราคาซื้อเมล็ดพันธ์ข้าว จำนวน 1 โครงการ (ดู:59)(วันที่:22/04/2557)