ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 16/01/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” (ดู:0)(วันที่:16/01/2560)
ข่าวจาก facebook: “ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ” (ดู:0)(วันที่:16/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 12 สายแหลมจันทร์ - รางน้ำโจน ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:11)(วันที่:16/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 13 สายวัดเก่าตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:12)(วันที่:16/01/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวทางพร้อมลงหินคลุกกลบหลุมบ่อเฉพาะจุด หมู่ที่ 4 สายเรียบคลองลอย ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (ดู:6)(วันที่:16/01/2560)