ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14/01/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ ประมูลซื้อหนังสือเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ (ท.1-ท.8) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 317 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:60)(วันที่:25/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วเหล็กสำเร็จรูป บริเวณสวนสาธารณะสระทะเล (ดู:62)(วันที่:25/05/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม (ดู:62)(วันที่:25/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญชวนให้บุคลากร และกลุ่มมวลชนสมัครเข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านศีล 5" (ดู:60)(วันที่:25/05/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู:56)(วันที่:25/05/2559)