ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 12/03/61
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจาก facebook: “...ทำบุญวันเทศบาล และร่วม สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์...” (ดู:24)(วันที่:21/04/2561)
ข่าวจาก facebook: “...นี่คือสังคมไทย สังคมที่อบอุ่นกว่าสังคมไหนๆ ในโลกนี้...” (ดู:29)(วันที่:20/04/2561)
ข่าวจาก facebook: “...สมาคมพ่อค้าอำเภอลาดยาว สวัสดีปีใหม่ไทย...” (ดู:30)(วันที่:20/04/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการลงลูกรังกลบหลุมบ่อสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ (ดู:41)(วันที่:20/04/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการลงหินคลุกกลบหลุมบ่อสายภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ ๑๑ (ดู:38)(วันที่:20/04/2561)