ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 25/03/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ห้วยใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมบดอัด (ดู:11)(วันที่:01/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาซื้อวัสดุ (ดู:11)(วันที่:01/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ดู:10)(วันที่:01/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.น้ำทรง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู:10)(วันที่:01/04/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคา (ดู:10)(วันที่:01/04/2558)