ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 26/09/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (ดู:29)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: จดหมายข่าวเดือน กันยายน 2559 (ดู:24)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:29)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ดู:22)(วันที่:30/09/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพยุหะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู:54)(วันที่:29/09/2559)