ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14/01/59
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ฆะมัง ตกลงราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (ดู:351)(วันที่:05/02/2559)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังใหญ่ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน (ดู:281)(วันที่:05/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม เรื่องการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านขับเคลื่อนแผนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม ประจำปี 2559 (ดู:308)(วันที่:04/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เพิ่มเติมประกาศขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (ดู:242)(วันที่:04/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ดู:167)(วันที่:04/02/2559)