ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู:13)(วันที่:30/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:16)(วันที่:30/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:20)(วันที่:30/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศแจ้งเตือนสภาวะอากาศ (ดู:21)(วันที่:30/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬา (ดู:18)(วันที่:30/09/2557)