ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 28/02/60
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
GoStats is a website analyzer.
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานของเทศบาลตำบลหนองบัว (ดู:25)(วันที่:28/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (ดู:30)(วันที่:28/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบจ.นครสวรรค์ สอบราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล จำนวน 1 คัน (ดู:27)(วันที่:28/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:28)(วันที่:28/02/2560)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทต.เก้าเลี้ยว ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 6 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:27)(วันที่:28/02/2560)