ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 20/07/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: นัดประชุมสภาอบต.วังน้ำลัด สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (ดู:212)(วันที่:30/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.นครสวรรค์ตก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:580)(วันที่:29/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.หนองพิกุล สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (ดู:565)(วันที่:29/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.พรหมนิมิต สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (ดู:546)(วันที่:29/07/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ ทน.นครนครสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก (ดู:525)(วันที่:29/07/2558)