ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 14/05/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขั้นตอนการตอบแบบสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานของ สถ.ผ่านระบบออนไลน์ (ดู:0)(วันที่:28/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ...(UNDO) (ดู:1)(วันที่:28/05/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปี (ดู:2)(วันที่:28/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ (ดู:14)(วันที่:28/05/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ห้วยร่วม สอบราคาจ้างจำนวน 3 โครงการ (ดู:33)(วันที่:27/05/2558)