ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 24/08/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศสภาเทศบาลตำบลลาดยาว (ดู:29)(วันที่:01/09/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู:53)(วันที่:01/09/2558)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู:66)(วันที่:01/09/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับกฤช เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทับกกฤช (ดู:54)(วันที่:01/09/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์: กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2558 (ดู:74)(วันที่:31/08/2558)