ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 08/09/57
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต 08/01/51
ท้องถิ่น: ทต.ท่าน้ำอ้อย
โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง
เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ได้จัดโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมเมือง ระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งจัดประชาคม จำนวน 6 ชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยนำปัญหา ความต้องการของประชาชนมากำหนดเป็นโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และนำไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไป
โดย:
วันที่ 27/02/2556
ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดู:3)(วันที่:22/09/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศเทศบาลตำบลบางประมุง (ดู:65)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วัดไทรย์ สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันเด็ก (ดู:64)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.ไพศาลี สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู:62)(วันที่:18/09/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศ อบต.วังซ่าน สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ (ดู:62)(วันที่:18/09/2557)